Źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego polski

Pobierz

Nauczyciel wyświetla uczniom mapę zanieczyszczeń powietrza z serwisu http:// aqicn.org/map/world/pl, udostępnianą w ramach inicjatywy World Air Quality Index (ryc. 1).. Wraz z wodą z opadów oraz przez glebę docierają one do większych skupisk wodnych.Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego definiowane jest zwykle jako stan środowiska, jaki wynika z wprowadzenia do powietrza, wody, gruntu lub nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji o dowolnym stanie skupienia, albo energii w takich ilościach lub o takim składzie, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, a także klimat, glebę, wodę, ewentualnie powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję niektórych materiałów.. Część z nich opada na glebę jako kwaśne deszcze, inne w postaci suchego opadu.obłok zanieczyszczeń na terenach wiejskich tworzący się podczas prac polowych i niesiony przez wiatr gęsta mgła pozbawiona zanieczyszczeń, pojawiająca się rano i utrudniająca jazdę mieszanina ozonu, tlenków siarki i azotu, występująca w ozonosferzeZanieczyszczenie środowiska przyrodniczego może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub antropogeniczne (tj. sztuczne, będące wynikiem działalności człowieka).Najgorsza sytuacja panuje w Sudetach, w województwach wchodzących w skład Górnego Śląska i Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz w okolicach Krakowa i Łodzi..

Źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.

Powstawanie kwaśnych opadów.. Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić ze względu na .Przemysł oraz transport odpowiedzialne są za zanieczyszczenie powietrza pyłami i toksycznymi gazami, które przy dużej wilgotności powietrza i bezwietrznej pogodzie prowadzą do powstawania zjawiska smogu.. W Polsce środowisko zanieczyszczane jest głównie przez przemysł, który wytwarza olbrzymie ilości pyłów, gazów, ścieków i odpadów stałych.. Kl. VII a - 27, kl. VII b - 29 maja 2020 r. Temat: Skutki zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego Polski.. 1.Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub sztuczne (antropogeniczne - spowodowane działalnością człowieka), które następuje w wyniku niezamierzonej, ale systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest następstwem awarii będącej .Do najważniejszych zanieczyszczeń gleby należą:-zbyt intensywne nawożenie, -ścieki i różnego rodzaju odpady niewłaściwie składowane,-chemiczne środki owadobójcze, chwastobójcze i grzybobójcze Do gleby dostają się także zanieczyszczenia z powietrza i wód śródlądowych..

Skutki zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.

Pochodzą w nich tlenki siarki i azotu, przy czym najwięcej dwutlenku siarki generuje spalanie węgla (93 proc.), a tlenków azotu - transport drogowy (39 proc.)Źródła zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz ocena ich redukcji w polsce w ostatnim dziesięcioleciu .. Ekologia.pl poleca.Degradacja lasóww Polsce wiążesięściślez zanieczyszczeniem powietrza pyłamilub gazami, w szczególności związkamisiarki.. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, 2005, nr 64. .. [22] Wacławek W.: Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Polsce oraz .Lekcja Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Na lekcji: dowiesz się, jakie są źródła zanieczyszczenia środowiska w Polsce, wymienisz najważniejsze skutki tego zjawiska i zaproponujesz działania na rzecz ochrony środowiska.. Stanowi on zagrożenie dla zdrowia, wywołując reakcje alergiczne, astmę, niewydolność oddechową.. Umiejętność omówienia ich wpływu na zachowanie walorów dziedzictwa przyrodniczego.. Przyczyny zanieczyszczenia wód (pojęcie: eutrofizacja wód).. Źródłem zagrożenia środowiska przyrodniczego są również napływające z zachodniej i południowej Europy zanieczyszczone masy powietrza (tzw. transgraniczne).Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub antropogeniczne (tj. sztuczne, będące wynikiem działalności człowieka); następuje ono w wyniku niezamierzonej, lecz systematycznej działalności człowieka (antropopresji), polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko, lub też jest następstwem awarii będącej przyczyną nagłego uwolnienia zanieczyszczeń do: atmosfery (np. awaria w elektrowni .Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie letnim - zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego, a w sezonie zimowym - ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo (a)pirenu.Kolejnym sposobem podziału zanieczyszczeń, jest ich podział ze względu na źródła, które te zanieczyszczenia emitują: - punktowe źródła emisji - zaliczamy do nich przede wszystkim wielkie zakłady przemysłowe, które emitują pyły, dwutlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siaki oraz metale ciężkie.1..

Jakie są główne źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego?

Niektóre z tych źródeł mają charakter rozproszony, np. transport czy rolnictwo, inne zaś są związane z .Głównymi źródłami zanieczyszczeń jest uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności,przemysłen ergetycz-ny,przemysł ransportowy.. Pochodzą one z wielu różnych źródeł.. Licząc od lewej są to: ruch samochodowy, kominy fabryczne, droga szybkiego ruchu, palenisko węglowe w kotłowni oraz zakłady przemysłowe.Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego 27.05.2020 Cel: Poznanie źródeł, przyczyn i skutków zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, w tym atmosfery, wód i gleb.. Zanieczyszczenie .Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na stan środowiska jest zanieczyszczenie powietrza.. Ponadto transport drogowy emituje do atmosfery spaliny samochodowe, a z gospodarstw domowych pochodzą śmieci i ścieki komunalne, z niektórych także spaliny z domowych pieców oraz kotłów centralnego ogrzewania.Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski.. Dlaczego powstają kwaśne opady?. Najbardziej wrażliwena zanieczyszczenia sądrzewa iglaste,Górna część okna zawiera ilustracje prezentujące pięć źródeł zanieczyszczeń powietrza.. Przedstawia ją w czterech skalach: świat, Europa, Polska, region, w którymOpowiadam między innymi o kwaśnych deszczach i efekcie cieplarnianymZanieczyszczenie środowiska przyrodniczego może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub antropogeniczne (tj. sztuczne, będące wynikiem działalności człowieka); następuje ono w wyniku nie zamierzonej, lecz systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko .OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Opracowała: Aneta Trojan Kl. IIA Negatywne zjawiska zachodzące w środowisku: Wyczerpywanie się zasobów naturalnych w wyniku ich niepohamowanej eksploatacji; Rosnące zanieczyszczenie wód, gleby i atmosfery spowodowane postępującą chemizacją środowiska; Wzrastająca ilość opadów; Niszczenie naturalnych środowisk, w tym lasów; Zmniejszenie .Skutki zanieczyszczeń środowiska..

Jakie są skutki zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego?

Zeszyt Ćwiczeń str. 102-103 (wybrane zadania uzupełniamy wspólnie na lekcji) Praca z podręcznikiem Planeta Nowa 7 Wydawnictwa Nowa EraZanieczyszczenie zmienia elementy środowiska, takie jak powietrze, woda czy gleba, w sposób, który może uczynić je szkodliwymi dla ludzi lub przyrody.. Najpoważniejszymi dotychczas odczuwanymi przez ziemskie organizmy żywe skutkami degradacji środowiska są: • Globalne ocieplenie - jest spowodowane przez emisję do atmosfery dużych ilości tzw. gazów cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, ozonu oraz freonów.. Obowiązkowo należy wykonać zadania 1-4 w zeszycie ćwiczeń str.102-103.Źródła zanieczyszczeń powietrza i skutki skażenia Największe źródła skażenia powietrza w Polsce to spalanie paliw w przemyśle, gospodarstwach domowych oraz transporcie.. 2.Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić: A. ze względu na pochodzenie B. ze względu na to w jaki sposób następuje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń źródeł emisji zanieczyszczeń C. ze względu na postać w jakiej zostały uwolnione do atmosfery Poniżej opis trzech grup zanieczyszczeń.. Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt