Rodzaje usług transport i łączność epodreczniki

Pobierz

W powyższym materiale został przedstawiony podział usług oraz scharakteryzowane różne rodzaje transportu i łączność.. Co to są usługi i jaki jest ich podział ze względu na wynik działalności?. Jest to transport przesyłowy, zwany też specjalnym, który przy użyciu specjalnych linii (rurociągów, wodociągów, liniiRodzaje usług.. Wyjaśnij termin - komunikacja.KOMUNIKACJA - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.. Możesz również skorzystać z filmików na YouTube: Transport i łączność.. Na koniec dowiecie się.. Czym są usługi?. Proszę przeczytać ze zrozumieniem temat - podręcznik do geografii s. 148-52,1.. Odpowiedzi do niej zapisz w zeszycie przedmiotowym.. Jakie są rodzaje usług?. Przeczytaj tekst ze str.148 Wypełnij kartę pracy Poszukaj w Internecie i wypisz pięć firm usługowych (o różnych działalnościach np. oświatowe, informacyjnej, naprawczej itp.), które znajdują się w naszej gminie.. Rodzaje usług (zapisać zeszycie) 1.rodzaje usług 2.rola usług w rozwoju społeczno--gospodarczym kraju 3. podział komunikacji i rodzaje transportu lądowego w Polsce Notatka do zeszytu Usługi to sektor gospodarki obejmujący działalność nieprodukcyjną, mającą na celuRodzaje usług.Rodzaje usług.. Następnie wykonaj zadania od 1 do 3 z karty pracy.. Rodzaje usług .. Transport i łączność.. Transport i łączność.. ( czas 9.43) , 7Rodzaje usług.. Poznam wybrane rodzaje usług, dowiem się, jaka rolę odgrywają poszczególne rodzaje transportu w gospodarce Polski, zrozumiem wpływ komunikacji na jakość życia mieszkańców naszego kraju i na jego gospodarkę..

Transport i łączność na świecie.

Transport i łączność (str. 158- 160) Zapisz w zeszycie: Polska importuje głównie ropę naftową, gaz ziemny, maszyny oraz samochody, a eksportuje - meble, samochody osobowe, silniki spalinowe oraz sprzęt RTV i AGD.1 Rodzaje usług.. Transport i łączność.. Transport i łączność.. na Świecie, w Europie, w Polsce _____ Komunikacja jest działem gospodarki, który obejmuje: - przewóz ludzi i towarów - transport, - przekaz informacji - łączność.. Dowiesz się, jaką rolę odgrywa-ją poszczególne rodzaje transportu w gospodarce Polski.. Transport i łączność Cele lekcji: Poznasz wybrane rodzaje usług.. Transport i łączność.. Gospodarka narodowa Gospodarka narodowa to całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terenie danego kraju.. Transport i łączność".. Transport i łączność na świecie.. (1) .. transport, łączność, usługi edukacyjne, badawczo-rozwojowe, finansowe i turystyczne.. Schematyczny podział na główne rodzaje transportu i łączności przedstawiono poniżej.rozpoznaje wybrane rodzaje skał oraz przedstawia ich gospodarcze zastosowanie.. Podręcznik: str.162-168.. Tematyka lekcji znajduje się na s. 148-152 podręcznika, dzisiaj jednak pominiemy treści związane z transportem wodnym i lotniczym- to w piątek.. Wypisz 5 największych portów lotniczych w Polsce1.Rodzaje usług..

Transport i łączność Klasa 7b 1.

Cele lekcji: - poznasz wybrane rodzaje usług - rola poszczególnych rodzajów transportu - dowiesz się jaki jest wpływ komunikacji na jakość życia mieszkańców i na jego gospodarkę Usługi to sektor gospodarki, działalność gospodarcza, która ma na celu zaspokojenie potrzeb człowieka.Krótka prezentacja dotycząca rodzajów transportu i łączności.Zapraszam Joanna Slęzak W lekcji tej poznacie rożne typy środków transportu, ich wady i zalety oraz rolę, jaką odgrywają w gospodarce.. Po zrealizowanych (jeszcze w tradycyjnej formie) tematach o rolnictwie i przemyśle Polski przyszedł czas na kolejny sektor gospodarki - usługi.. Sieć kolejowa na ziemiach polskich najlepiej rozwinęła się pod zaborem pruskim, a zwłaszcza na uprzemysłowionym Górnym Śląsku, i na tych terenach jest najgęściejsza.Temat: Rodzaje usług.. Wymieniasz rodzaje transportu i łączności II.Znaczenie i rodzaj usług w Polsce: w tym transportu; łączności, handlu i turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym państwa.. Transport i łączność ( 14,58)Szczególnym rodzajem usług jest łączność.. Wpływ współpracy Polski z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi na wzrost poziomu gospodarczego państwa i jego pozycję w Unii Europejskiej.Temat: Rodzaje usług.. Temat jest na stronie 148 - 152 Proszę zapoznać się z informacjami w podręczniku i sporządzić w zeszycie notatkę według punktów..

Rodzaje transportu w Polsce.

Łączność to dział komunikacji obejmujący przesyłanie i przenoszenie wiadomości.Umożliwia procesy globalizacji oraz wpływa na zmniejszenie .Temat lekcji : Rodzaje usług.. Przeczytaj z podręcznika temat "Rodzaje usług.. Co to jest łączność?Przeczytaj w podręczniku część tematu Rodzaje usług.. Zrozumiesz wpływ komunikacji na jakość życia mieszkańców naszego kraju i na jego gospodarkę.. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.Klasa 7 Temat: Rodzaje usług.. Główne rodzaje łączności to: łączność pocztowa- polega na transporcie i doręczaniu korespondencji w formie pisemnej, paczek i przekazów oraz na kolportażu .. Z różnych rodzajów usług korzystamy na co dzień i mają one ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie.Temat: Rodzaje usług.. Napisz, jakiego rodzaju świadczą usługi.Temat: Rodzaje usług.. Transport i łączność I. Notatka: Usługi mają za zadanie zaspokajać potrzeby ludzi, firm itp., lecz nie wytwarzają konkretnychTemat 2.. Przyporządkuj podane przykłady usług do właściwej grupy.Rodzaje usług to: usługi materialne np. transport, handel, hotelarstwo.. W wyniku tej działalności powstają różnorodne dobra materialne i niematerialne.. Zalety transportu morskiego:Temat: Rodzaje usług.. usługi niematerialne np. edukacja, opieka społeczna, ochrona zdrowia.Temat: Rozwój usług w Polsce..

Transport i łączność 1.

Uczeń: .. wyróżnia rodzaje usług turystycznych oraz wyjaśnia przyczyny i skutki społeczno-kulturowe i gospodarcze szybkiego ich rozwoju na świecie; (2) .Transport drogowy i kolejowy to dwa główne rodzaje transportu lądowego, do którego często zalicza się też transport specjalny (przesyłowy), np. rurociągowy.. Komunikacja jest to dział usług zajmujący się przemieszczaniem w przestrzeni osób i ładunków oraz przekazywaniem na odległość informacji.Komunikację dzieli się na transport i łączność.. Należy do tego dodać również bardzo ważny rodzaj transportu, choć niedoceniany.. Transport i łączność.. Polecenia: Opisz zróżnicowanie usług w Polsce i ich rolę w rozwoju gospodarki.. Skorzystaj ze strony epodreczniki.pl Tam wyszukaj : Rozwój usług w Polsce.. Usługa ta stanowi dział gospodarki narodowej mający na celu umożliwianie porozumiewania się i komunikowania na odległość.. Transport i łączność (str. 148- 149) Zapisz w zeszycie: 1.Usługi to sektor gospodarki obejmujący działalność nieprodukcyjną, mającą na celu zaspokajanie potrzeb ludzi, przedsiębiorstw oraz instytucji.. Transport i łączność.. Zapoznaj się z tekstem podręcznika: Temat: : Rodzaje usług.odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT, cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów, naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.. Transport dzielimy na: samochodowy, kolejowy, wodny (morski i śródlądowy),Transport i łączność w Polsce (klasa 7)Przeczytaj w podręczniku temat Rodzaje usług.. Cele zajęć: wyjaśnisz, jaki jest podział usług; scharakteryzujesz przebieg rozwoju usług; omówisz strukturę usług w Polsce oraz jej zmiany; wskażesz przykłady największych firm usługowych w naszym kraju..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt