Opisz właściwości fizyczne alkenów

Pobierz

Jest to bezbarwny, palny gaz bez zapachu i smaku.. wrzenia - temp.. Reaguje łatwo z halogenami, wodorem i halogenowodorami.. Dział programowy: "WĘGIEL I JEGO ZWIĄZKI Z WODOREM" II.. Alkeny należą do węglowodorów nienasyconych.. - alkany są nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach horganicznych.. zdefiniować pojęcie szeregu homologicznego, nazwać n-alkany - od C1 do C10 .. tworzyć nazwy alkenów i alkinów na podstawie wzoru, i odwrotnie.. Różnica Pomiędzy.. tłumaczy zjawisko kontrakcji objętości mieszaniny wody i alkoholu; porównuje budowę cząsteczek metanu,opisać właściwości fizyczne i chemiczne kwasów karboksylowych oraz reakcje otrzymywania kwasu octowego; podać przykłady zastosowania kwasów alkanowych i ich soli (mydła i środki piorące); analizować tabele stałych fizycznych, wyjaśnić różnice między właściwościami alkoholi, alkanali, alkanonów i kwasów alkanowych;Właściwości wszystkich substancji możemy podzielić na dwie grupy: właściwości fizyczne i chemiczne.. Addycją nazywa się proces przyłączania do atomów węgla, połączonych wiązaniem podwójnym lub potrójnym, cząsteczek homo- lub heteroatomowych, w wyniku czego zmniejsza się krotność wiązania w cząsteczce organicznego substratu.Najprostszym alkanem jest metan CH 4.. Alkeny, podobnie jak alkany, są bezbarwne i bardzo trudno rozpuszczają się w wodzie..

Właściwości fizyczne.

Właściwości fizyczne: - stan skupienia (stały, ciekły i gazowy) - postać (dotyczy tylko ciał stałych): krystaliczna, włóknista, bezpostaciowa - barwa - rozpuszczalność w wodzie - gęstość (ciężar właściwy) - temperatura topnienia - temp.. Różnica między operonem indukowalnym a represyjnym.. JAKIE SĄ WŁAŚCIWOŚCI ALKENÓW.. 1 Zobacz odpowiedźCharakterystyczną cechą alkenów jest zdolność do reakcji addycji i reakcji polimeryzacji.. - im większa temperatura tym łatwość zapłonu maleje.. W temperaturze pokojowej związki C1 do C4 są gazami, C5 do C18 są cieczami, a wyższe - ciałami stałymi.. Zmieniają się wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w ich cząsteczkach - przechodzą od stanu gazowego, poprzez ciekły, do stanu stałego.. Z kolei węglowodory, w których cząsteczkach występuje jedno potrójne wiązanie nazywamy alkinami, które .Ich właściwości fizyczne i chemiczne zmieniają się wraz ze strukturą.. - wraz ze wzrostem łańcucha węglowodorów lotność .Jest to gaz słabo rozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszcza się dobrze w rozpuszczalnikach organicznych i nie ma koloru.. Fizyczne właściwości alkenów i parafin są jednak bardzo zbliżone.Właściwości fizyczne alkanów zmieniają się wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w ich cząsteczkach - przechodzą od stanu gazowego, poprzez ciekły, do stanu stałego.. Alkeny mają jedno podwójne wiązanie pomiędzy atomami węgla, a wzór szeregu homologicznego C n H 2n..

Określasz je w oparciu o zjawiska fizyczne - czyli procesy.

rozpuszczalność (rozpuszczanie to zjawisko fizyczne) temperatura topnienia i wrzenia; barwa; higroskopijność (zdolność do pochłaniania wody) zapisać równania chemiczne addycji do etenu i etynu, podać nazwy produktów.Przydatność 70% Właściwości fizyczne.. 2010-01-13 20:10:54 Załóż nowy klub Najnowsze bez odpowiedzi- wymienić właściwości fizyczne etenu i etynu, - znać właściwości i zastosowania polietylenu, - definiować pojęcia: alkany, alkeny, alkiny, - znać wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów , - znać wzory sumaryczne, strukturalne i grupowe alkanów, alkenów i alkinów posiadających do dziesięciu atomów węgla w łańcuchu,- opisać właściwości fizyczne kwasu octowego i stearynowego - napisać równania reakcji prostych kwasów z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami 21.. - lżejsze od powietrza.. - wraz z długością łańcucha gęstość alkanów wzrasta.. ( Podręcznik strona 132 - 138) Na poprzedniej lekcji (w klasie) poznaliście grupę związków zwanych alkenami.. Masa cząsteczkowa wynosi 28, eten jest nieco lżejsza od powietrza, ma subtelny słodki zapach..

Temat lekcji: Eten (etylen) i jego właściwości.

Jest alkinem (co oznacza, że między atomami węgli w cząsteczce ma jedno wiązanie potrójne).. Jest gazem, bezbarwnym, bezwonnym, ma gęstość mniejszą od wody, ulega reakcjom addycji, polimeryzacji i spalania (całkowitego, półspalania i niecałkowitego).określić tendencje zmian właściwości fizycznych (stanu skupienia, temperatury topnienia itp.) w szeregach homologicznych alkanów, alkenów i alkinów; opisać właściwości chemiczne alkanów, na przykładzie następujących reakcji: spalanie, podstawianie (substytucja) atomu (lub atomów) wodoru przez atom (lub atomy) chloru albo bromu .Temat: Właściwości alkenów.. Różnica między kolorem Nook i Nook.. Eten (w normalnych warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperatury 18 ° C) - bezbarwnym gazem.On ma słodki zapach (zasadniczą), jego oddech ma narkotyczny wpływ na ludzi.Leki na -169,5 ° C, topi się w tych samych warunkach.Sprowadza etenu w -103,8 ° CZapala się po ogrzaniu do temperatury 540 ° CGaz spala dobrze, płomień świecący, z .Jakie są właściwości chemiczne i fizyczne etanu, propanu, butanu, pentanu, i heksanu?. Właściwości fizyczne: bezbarwny oraz bezwonny gaz jest stosunkowo lekki - lżejszy niż powietrze nie rozpuszcza się w wodzie przyspiesza wegetację warzyw oraz owoców; Właściwości chemiczne Addycja z wodorem, chlorem, chlorowodorem, wodą: Ogólnie można zapisać: C n H 2n + X 2 = C n H 2n X 2..

Reakcje otrzymywania estrów i ich właściwości.

- C1-4: gazy; C5-15: ciecze; C15+ ciała stałe.. Alkany są związkami bezbarwnymi, o małej gęstości, nie rozpuszczają się w wodzie.Opisz właściwości fizyczne alkenów i alkinów.. Popularne Wiadomości +alkenów -eten Cele lekcji: Określenie właściwości alkenów 1,Opisz właściwości fizyczne i chemiczne alkenów 2.Napisz jakie są produkty spalania całkowitego i niecałkowitego etenu Prace podesłać na emailWłaściwości Gęstość: 2,603 g/cm³ (−84 °C); ciecz 0, g/cm³ (0 °C, 1013 hPa); gaz Rozpuszczalność w wodzie: 700 g/l (20 °C) w innych rozpuszczalnikachI.. Cząsteczki o niższej masie cząsteczkowej są gazami w temperaturze pokojowej, a ich ciężar cząsteczkowy zmienia ich stan fizyczny z gazu na ciecz, a następnie na ciało stałe.Właściwości fizyczne alkenów są podobne do właściwości odpowiednich alkanów.. Z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.. - podać nazwę prostego estru - opisać właściwości fizyczne octanu etylu - napisać równanie reakcji estryfikacjii właściwości fizyczne i chemiczne metyloaminy - estryfikacji glicerolu pochodnej zawierającej azot; porównuje właściwości kwasu octowego i kwasu mrówkowego do właściwości kwasów nieorganicznych.. krzepnięcia - zachowanie w polu magnetycznym - przewodnictwo elektryczne - smak .Alkohole - związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp 3.. Najprostsze i najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole to zawierające jedną grupę hydroksylową w cząsteczce pochodne alkanów o wzorze ogólnym C n H 2n+1 OH, czyli alkohole monohydroksylowe, na przykład metylowy, etylowy, propylowy.etylenu: fizyczne właściwości materii .. Cele operacyjne: Uczeń wie: - że eten (etylen) jest przedstawicielem alkenów (A) - Jaki jest zastosowanie etenu (B) - na czym polega reakcja polimeryzacji(B) Uczeń umie: - zbudować model cząsteczki etenu (C) - opisać proces otrzymywania etenu (C ) - doświadczalnie .Acetylen to inaczej etyn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt