Interpretacja dyrektora krajowej izby skarbowej

Pobierz

Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej kierujący Pionem Wsparcia, Logistyki i UsługDyrektor izby administracji skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.. Dyrektorem można również zostać ponownie w innej izbie.. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.e-mail Sekretariatu Dyrektora: .. Czy, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisze w tym samym zakresie umowę zlecenia (nie wskazując przy tym, że wykonuje ją w ramachKIS jako jednostka Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia jednolitą informację podatkową i celną.. Elżbieta Sowińska, tel.. Menu treści.. Zakres nadzoru sprawowanego przez Zastępcę Dyrektora ds. poboru, egzekucji, logistyki i usług.. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.. Menu treści.. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w PoznaniuDyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Minister Finansów.. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.. Czytaj więcej o Zastępca Dyrektora ds. poboru, egzekucji, logistyki i usług - Izabela Niemczyk ».. Godziny obsługi klienta: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.. Wybierz.Interpretacje podatkowe Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie..

22 51 04 661.Dyrektor izby administracji skarbowej - organ Krajowej Administracji Skarbowej, ...

Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej (nr telefonów centrali):Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).. Autor interpretacji.. : (41) 36-42-613, email: .. Do zadań dyrektora izby administracji skarbowej należy: 1) nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych, z wyłączeniem zastrzeżonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nadzoru nad czynnościami, o których mowa w art 113-117, art. 118 kontrola operacyjna ust.. Nową, skonsolidowaną KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne: urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami - 45 i oddziałami celnymi - 143).. Dyrektora odwołuje minister finansów.1.. Informacje i zmiany w prawie.. lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 28.09.2021 r. 25 czerwca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww.. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku (.). (czytaj więcej)Wybierz typ dokumentu.. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.W dniu 3 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego znak: IBPB II/1//14/MCZ, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe..

Dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy izby administracji skarbowej.

Dyrektor KIS jako wyspecjalizowany organ KAS wydaje interpretacje indywidualne i wiążące informacje stawkowe.. Wyjątek stanowią decyzje podatkowe wydane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej.1.. • zasady składania wniosków o wydanie interpretacji - wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.. Sławomir Podkówka.. Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Izby Administracji Skarbowej określają w szczególności: ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie .Zastępca Dyrektora ds. poboru, egzekucji, logistyki i usług - Izabela Niemczyk..

Infolinia w sprawach podatkowych i celnychinterpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 października 2009 r. (sygn.

nadzorujący Pion Personalny.. Interpretacje podatkowe.. Pytania i odpowiedzi.. Pismem z 21 kwietnia 2015 r.Aktualnie jesteś: Interpretacje urzędowe (strona główna) » 0112-KDSL1-1.440.44.2021.1.MN - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej PODZIAŁ TEMATYCZNY Podatek VATInterpretacje podatkowe Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.. Dyrektor izby administracji .To dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) będzie wydawał interpretacje indywidualne w zakresie opłat "cukrowej" i "małpkowej" - przypomina resort finansów.Krajowa Informacja Skarbowa, czyli KIS, powstała 1 marca 2017 roku z połączenia Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej.Cieszy się ona dużym zainteresowaniem ze strony podatników.. Artykuly i poradniki.. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.. Szczegóły znajdziesz poniżej.Dodatkowo ukazały się interpretacje Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej wskazujące, że nie jest zgodne z prawem ryczałtowe obliczanie części wynagrodzenia, które Protest przeciw czystkom w administracji skarbowej.Krajowa Administracja Skarbowa jest podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a jej szefem jest wiceminister finansów..

Kadencja dyrektora trwa 5 lat, jednak minister finansów, na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, może wydłużyć kadencję o 5 lat.

Stanowisko dyrektora izby administracji skarbowej może zajmować osoba: 1) będąca obywatelem polskim; 2) korzystająca z pełni praw publicznych; 3) która nie była skazana prawomocnym .Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.. Pytania i odpowiedzi.. Informację na temat podatków i cła można otrzymać kontaktując się z infolinią KIS.. Informacje i zmiany w prawie.. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.. Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac.. Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.. IPPB2/415-454/09-4/AS), zgodnie z którą: ustawodawca ograniczył wysokość zwolnienia od podatku.W imieniu Ministra Finansów interpretacje indywidualne wydają dyrektorzy 5 izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie.. Artykuly i poradniki.. nadzorujący Pion Orzecznictwa w Zakresie Podatków Bezpośrednich.. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.. Niekiedy mają oni bowiem problemy ze zrozumieniem przepisów i ich interpretacją, dlatego też korzystają z pomocy specjalistów.Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.. 1-17, art.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 02-02-2017 r. - 2461-IBPB-1-.2.ZK z uzasadnieniem.. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.Jestem zmuszony napisać skargę do WSA na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych (w sprawie zwolnienia z tego podatku w związku z ustanowienieniem odpłatnej służebności przesyłu na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego), ponieważ nie zgadzam się z interpretację Izby Skarbowej w tej sprawie, która .Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt