Opis techniczny projektu budowlanego

Pobierz

Projekt budowlany przebudowy C.K.. Określa się tutaj podstawowe dane gabarytowe takie jak powierzchnię działki, zabudowy, kubaturę obiektu, bilans powierzchni.OPIS TECHNICZNY Projekt budowlano - wykonawczy.. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. Plan zagospodarowania terenu.. Kosciuszki 14 1.. Stan zachowania elewacji powyżej parteru: Fasada budynku jest silnie rozczłonkowana i ma bogaty wystrój architektoniczny Ogólny stan zachowania elewacji powyżej parteru można uznać za dobry , jedynie naOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 1.. DANE OGÓLNE 1.. PIWNICE - poziom -2,65 m Przeznacza się w głównej mierze na cele gospodarcze z wyłączeniem magazynowania środków wybuchowych i niebezpiecznych w rozumieniu i stosownie do Rozp.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT FRAGMENTU ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 122 W ŁODZI Strona 5 1.1.2.. Przeznaczenie obiektu Obiekt przeznaczony na cele usługowo-administracyjne z dominującą funkcją biurową.. Wizja lokalna, 3.. Opis i charakterystyka obiektu.. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJI WOD-KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ..

Opis techniczny, o którym mowa w ust.

OPIS TECHNICZNY 1.1.. Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa niezbędna dla realizacji robót przy budynku Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 31.. Powierzchnia całkowita - 69,74m² 1.4.. MATERIAŁY WYJŚCIOWE: - - - - - - - Umowa o prace projektowe i nadzór autorski nr NBP-LODZ-WA-BM--2012PROJEKT BUDOWLANY TOM I/II OPIS TECHNICZNY, RYSUNKI OBIEKT BUDOWLANY Nazwa kategoria obiektu adres jednostka ewidencyjna obr ęb ewidencyjny numery działek jednostka ewidencyjna obr ęb ewidencyjny numery działek Projekt budowlany sieci gazowej rozdzielczej średniego ci śnienia PE100 SDR11 de90/63 w miejscowo ści Swarzewo gm.. : utwardzonego placu wraz pomnikiem (element A oraz B) terenu zielonego - urządzonego wokół pomnika wraz z nowymi nasadzeniami w postaci drzew (kalina) Instalacji elektrycznej oświetleniowej (szczegóły wg opisu branżowego)opis techniczny do projektu budowlanego branŻy telekomunikacyjnej w ramach zadania dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: " uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrĘbie ulic szczeciŃska - lechicka w koszalinie "..

§ 11 Opis techniczny projektu architektoniczno - budowlanego 1.

Przedmiot i zakres opracowania.. Przeznaczenie program użytkowy obiektu oraz zestawienie powierzchni.. Powierzchnia zabudowy - 69,74m² 1.2.. 1.Obiekt budowlany należy budowaći utrzymywaćzgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaćobiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi użytkowania obiektów budowlanych.OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno - budowlanego zaplecza boisk sportowych 1.PODSTAWA OPRACOWANIA : • zlecenie Inwestora • projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 • projekt architektoniczno - budowlany modułowego systemowego zaplecza boisk sportowych Orlik 2012Część techniczna Następna część opisu staje się jeszcze bardziej techniczna.. Sportowej w m. Gubin.. Projektowana zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa dotyczy części parterowej budynku po byłym laboratorium i wydziale sieci na pomieszczenia biurowe.OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO 1.. Powierzchnia użytkowa budynku - 59,64 m² 1.3.. Przedmiot opracowania Projektowana inwestycja będzie polegała na przebudowie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego.. 342/5-342/15 budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU WIELORODZINNEGO B 1, B 2 Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) i zawiera opis projektu według kolejności określonej w zarządzeniu..

‐ wg podstawowego projektu 2.1.3.W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się realizację.

Podstawa opracowania.. Program użytkowy 1.2.1.. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BGP.II.1/1.73311-33/06 5. z czerwca 2007.. Budynek biurowy.. Puck .opis techniczny do projektu budowlanego zadaszenia zewn Ętrznych schodÓw przy budynku zespoŁu placÓwek o Światowych w sromowcach ni Żnych, w miejscowo Ści sromowce ni Żne, ul. szkolna 7 dziaŁka ewid.. Przedmiotowy budynek jest wolnostojący, podpiwniczony, o jednej kondygnacji podziemnej oraz 5 kondygnacjachProjekt Budowlany - zamienny OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1.. • Koncepcja budynku przedstawiona Inwestorowi i program u żytkowy zatwierdzony przez Inwestora.opis techniczny do projektu domu jednorodzinnego nazwa, adres obiektu budowlanego i numer ewidencyjny na obiekt jest usytuowany i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres nazwa i adres jednostki projektowej imiona i nazwiska wszystkie projektu budowlanego, wraz z zakresu ich opracowania, i numeru posiadanych budowlanych, oraz opracowania i …Wzór opis techniczny projektu budowlanego cz.3 ZZL - bledy oceniania - zadanie ZZL - zad - zadanie Finanse- PrzedsiĘ Biorstw-WYKŁAD Inne powiązane dokumenty Giełda - PCR - 6 - Giełda - pomoc - D.F Referat-kryzys-firmy - zarz kryzysowe Mikroekonomia - Notatki z wykładu 1 ESEJ 2 Elementy ZachowaŃ Konsumentów NA Rynku O KRÓTKOŚCI ŻYCIA Prawa CzłowiekaRozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnychDane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków - nie dotyczyII..

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

Podstawa opracowania.. ‐ wg podstawowego projektu 2.1.2. nr: 700/21, inwestor: gmina czorsztyn ul. gorcza Ńska 3 34-436 maniowy, przeznaczenie i program u Żytkowy: OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1.. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na terenie działki o numerze ewid.. - zlecenie inwestora - wizja lokalna i niezbędne pomiary - uzgodnienia z inwestorem - inwentaryzacja w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektowania - obowiązujące przepisy i normy 2.OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany i uzupełnienia ław kominiarskich, schodów kominiarskich i schodów ustyuowanych na dachu budynku głównego Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi przy al.. Architektura PODSTAWA OPRACOWANIA 1.. Umowa z inwestorem, 2.. Cześć budynku jest czterokondygnacyjna oraz część parterowa.. uwaga !OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY GARAŻ WOZU BOJOWEGO OSP 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt