Wnioski z obserwacji lekcji matematyki

Pobierz

Słabe wyniki w zadaniach typowych, bardzo dobre wyniki w zadaniach nietypowych.. Czynniki, które mogły się przyczynić do słabego wyniku w zadaniach typowych: Praca domowa jest w opinii nauczyciela po to, by dzieci same zobaczyły, czego nie umieją.Po obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję.. WNIOSKI, ZALECENIA I REKOMENDACJE: .Procedura prowadzenia obserwacji zajęć.. Uczy matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych.. Młodzież z ciekawością pracowała w grupach, chcąc odpowiedzieć na postawiony na początku lekcji problem.. Samodzielnie lub we współpracy z radą pedagogiczną może wypracować odpowiednią procedurę dostosowaną do potrzeb swojego przedszkola, określającą ogólne zasady prowadzenia obserwacji oraz ich szczegółową organizację.. Kapitalne znaczenie ma również sprostanie konkretnym wymaganiom, jak.9.Czy dzieci chętnie biorą udział w zajęciach z zakresu kształtowania pojęć matematycznych?. dostosowanie form pracy do możliwości uczniów .. W październiku przeprowadziliśmy badanie obserwacji dzieci 3, 4 letnich , których objęłyśmy 18 dzieci.. częstotliwość i formy oceniania .. przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania .. Jaki jest główny cel kontroli?. Wg Łobockiego obserwacji przydatne w badaniach pedagogicznych można podzielić na dwie kategorie: 1. obserwacje zaprogramowane (kategoryzowane) - przewidziane są kryteria badania, stosuje sięNauczyciel wypełnia arkusz zawierający temat, cele i przebieg zajęć, które będą podlegać obserwacji (zał.1) Nauczyciel przekazuje osobie obserwującej dokumenty i informacje wynikające z rodzaju i celu obserwacji..

słabe strony lekcji: brak1.

Czy lekcja przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami?. Tak - odpowiedziało 9 ankietowanych.. Jak często nauczyciel przeprowadza badanie wyników nauczania w tej klasie?. Lekcję można przeprowadzić tymLEKCJI MATEMATYKI W GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE KLASA II .. praca ze zbiorem zadań "Matematyka wokół nas", z .. przedstawia wnioski wynikające z obserwacji pracy poszczególnych grup .. ocena stopnia realizacji celów ( m.in. czy zrobiłas to co zaplanowałaś , czy uczeń wie czego się uczył .. ( no wiem jak to brzmi .)). oraz ich zgodność z podstawą programową ( umiejętności i standardy ) 2. skuteczność zastosowanych metod i form , w jakim stopniu motywowałam uczniów do pracy oraz czy robiłam to skutecznie ;Wnioski z uzyskanych danych, gdzie najlepiej jest robić zakupy, od czego zależy cena produktów.. Jakie inne formy pracy z dziećmi wpływają na poszerzenie u dzieci umiejętności z pojęć matematycznych?.

Organizacja i przebieg lekcji.

W trakcie obserwacji nauczyciel musi posiadać dokumentację wynikającą z charakteruPodsumowanie i wnioski: Sytuacje stworzone na lekcji sprzyjają ogólnemu rozwojowi ucznia.. Trzeba być bardzo ostrożnym w wypowiadaniu sądów.informacji-wykorzystywanie odpowiednich pomocy;3 Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych-rozumowanie w matematyczny sposób; 5.Kompetencje osobiste, społecznie i w zakresie umiejętności uczenia się- rozumienie zasad postepowania; gotowość do pokonywania uprzedzeń Wnioski z kontroli :Po lekcji obserwator powinien zachęcić nauczyciela do refleksji na temat przeprowadzonych zajęć, przebiegu, metod, wykorzystanych środków, alternatywnych rozwiązań, zwracając szczególną uwagę na zaobserwowane pozytywne elementy.. poz. 2156 oraz z 2016r.. Rozmowa z nauczycielem przed lekcją.. Po przeanalizowaniu wszystkich planów miesięcznych i dzienników , można stwierdzić że wszystkie nauczycielki realizują treści z podstawy programowej z zakresu wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.Obserwacja zajęć stawia przed dyrektorem wymagania..

Czy cele lekcji zostały osiągnięte?

Wchodząc na zajęcia prowadzone przez nauczyciela, trzeba mieć na uwadze nie tylko cel obserwacji i jej przebieg zgodny z przyjętą procedurą.. Obserwacja innych zadań statutowych 1.Ocena lekcji: Nauczyciele matematyki obecni na lekcji przeprowadzonej przez p. Wiesława Sowę wysoko ocenili sposób przeprowadzenia lekcji.. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić.. Późniejsze porównanie ujawnia zawsze wielkąWnioski sporządzone na podstawie analizy próbnego egzaminu gimnazjalnego z .. podczas zajęć rozwiązywać zadania z wykorzystaniem tych pojęć, .. 1.Oto przykład wypełnionego podczas lekcji arkusza obserwacyjnego: Obserwacja lekcji Lekcja 1 Edukacja matematyczna klasa 3d - Barbara Kicińska, Szkoła Podstawowa nr 21 z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach.. Obserwacja lekcji poprzez granie roli ucznia.Ma na celu wyrabianie w nim ciekawości, zwrócenie uwagi na to, czego samo jeszcze nie dostrzegło, prowokowanie i motywowanie dziecka do stawiania pytań, uczenie poszukiwania odpowiedzi, a także zachęcanie do prowadzenia obserwacji i badań oraz pogłębiania wiedzy z zakresu poznanych zagadnień i rozbudzanie zainteresowań matematycznych.1 4. planowanie celów operacyjnych ..

TAK NIE 6.Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej.

Karta obserwacji grup .. Jest nauczycielem dyplomowanym.. Czy nauczyciel sam rozwiązał i przeanalizował zadania przed lekcją?. Uczniowie mieli problem z zadaniami otwartymi dotyczącymi figur geometrycznych, szczególnie z zadaniem typu "uzasadnij", tylko niektórzy rozwiązali .Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Kozietułach.. Wyniki i wnioski kontroli i obserwacji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego 4.1.. Są to m.in.: realizacja wymagań programowych dostosowanych do możliwości ucznia, jasna dla ucznia struktura lekcji, przełożenie celów nauczyciela na to, co konkretnie mają zrobić uczniowie, współprowadzenie lekcji przez uczniów,obserwacji lekcji oraz wywiadów z nauczycielem i uczniami.. Organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki Obserwacja czynności wychowawczych i opiekuńczych Prowadzenie zajęć, zabaw lub ćwiczeń, mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci.. Szkoła A (‒ 0,6, 1).. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów .. Pracując jako nauczyciel, jest świadoma, że droga do sukcesu dydaktyczno-wychowawczego jest bardzo trudna, wymagająca .Obserwacja lekcji jest potocznym wyrażeniem określającym .. studentach z tym, że następnie konfrontuję moje wnioski z opi­ .. trowanej lekcji matematyki na dowolnym poziomie (ewentualnie także w kształceniu dorosłych), każdy z uczestników redaguje swoje obserwacje.. Sposób prowadzenia obserwacji zajęć określa dyrektor przedszkola.. Wyniki kontroli dokumentacji pedagogicznej W roku szkolnym 2014/15 dyrektor i wicedyrektorzy przeprowadzali systematyczną kontrolę dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, teczki wychowawców, dziennika pedagoga szkolnego, dziennik biblioteki szkolnej, dzienniki zajęć nauczania .2) Wnioski z analizy arkusza planów miesięcznych i dzienników w kontekście realizowanych treści matematycznych.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r.. mocne strony lekcji: integracja wiedzy z różnych dziedzin, współdziałanie w zespole, rozwijanie twórczej aktywności u ucznia odpowiedni dobór treści nauczania, metod i form pracy z uczniem.. Matematyka Słabe strony uczniów.. Czy dobór środków i metod sprzyjał osiągnięciu celów?. Podstawa prawna 1.. Obszar: Podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz sprawdzenie ich zrozumienia przez uczniów.1.. - zabawy swobodne - manipulacyjne pozwalające na segregowanie, klasyfikowanie, porównywanie6.. Jakie są cele poszczególnych zadań?. Wnioski poobserwacyjne w tym ocena lekcji pod kątem realizacji problematyki obserwacyjnej ustalonej na dany rok szkolny ( podpis nauczyciela) (podpis dyrektora szkoły)ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI MATEMATYKI TYPU KONTROLNEGO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt