Karta pracy świat wobec dominacji imperiów kolonialnych

Pobierz

Wśród przyczyn tego zjawiska możemy wskazać: - powstanie świata dwubiegunowego - Wielka Brytania i Francja straciły swoją mocarstwową pozycję;01.04.2020.. Brzemię białego człowieka.. Pocz ątki ruchów niepodległo ściowych w koloniach - przedstawia okoliczno ści otwarcia Japonii na światŚwiat wobec dominacji mocarstw kolonialnych ŚWIAT WOBEC DOMINACJI MOCARSTW KOLONIALNYCH Japonia: od izolacji do otwarcia na świat Subtopic Do roku 1868 Japonia była krajem odizolowanym od reszty świata.. Włochy, USA i NiemcyFerdynand Magellan - Żeglarz z Portugalii, pracujący w służbie Hiszpanii.. Dla wielu krajów oznaczała na przykład niepodległość w wyniku rozpadu europejskich imperiów kolonialnych.. Wówczas to szogun Ieyasu ustanowił tzw.Chociaż Japonia nie była obszarem zasobnym i tak przyciągała uwagę Zachodu, gdyż mogłaby stać się pomostem handlowym z kontynentalną częścią Azji.. Może następować za porozumieniem stron - w sposób pokojowy, lub na skutek powstania, rewolucji czy innego konfliktu zbrojnego .. Choć .kobierca Związku Sowieckiego, do imperiów kolonialnych, takich jak brytyjskie czy francuskie.. Japonia: od izolacji do otwarcia na świat 2.. Europa odkrywa światJęzyk angielski World Explorer NG Odkrywca Sprawdzian szóstoklasisty.. 26.Epoka mocarstw kolonialnych rozpoczęła się wraz z wielkimi odkryciami geograficznymi XV-XVI w. i chęcią zdobycia jak największej ilości nowych ziem..

Świat wobec dominacji imperiów kolonialnych 1.

Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych.. 37, konflikty kolonialne.. E. wybuch wojny japońsko-chińskiej, 1.Karta pracy Koniec imperiów kolonialnych 1.. W wyniku licznych wojen między mocarstwami kolonialnymi w XVII-XIX (w Europie i na terenie kolonii) układ sił się zmienił: Hiszpania i Portugalia przestały się liczyć jako .Dekolonizacja - proces rozpadu imperiów kolonialnych i przeobrażania kolonii w niepodległe państwa, zapoczątkowany zmianami na mapie świata w czasie II wojny światowej.. Podboje japo ńskie i wojna z Rosj ą 4.. Geneza procesu dekolonizacji: powstanie świata dwubiegunowego - Wielka Brytania i Francja straciły swoją mocarstwowa pozycjęKarta pracy nr 3. download Reklamacja .. 2.Podziały świata rzymskiego - omawia początki cywilizacji rzymskiej - wyjaśnia wpływ kultury etruskiej na cywilizację rzymską - prezentuje sposób organizacji armii rzymskiej - opisuje politykę Rzymu wobec podbitych ludów - przedstawia organizację Imperium Rzymskiego - wyjaśnia znaczenie wpływów greckich dla rozwojuspis treŚci rozdziaŁ i - Świat ŚrÓdziemnomorski .. - Sytuacja na Dalekim Wschodzie (ZSRR, Chiny, Japonia, USA, Korea, Wietnam) - Sytuacja na Bliskim Wschodzie ( Syria, Palestyna, Izrael, Egipt) - Początki zimnej wojny i bipolarny układ sił na świecie - Podział Europy na dwa bloki..

Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych.

Uszereguj wydarzenia w porządku chronologicznym.. Sojusznik zza Atlantyku 1.. Zapisz litery we właściwych miejscach na osi czasu.. Tematy: Gospodarka w okresie imperializmu.. Reformy w Japonii 3.. Pierwszymi mocarstwami kolonialnymi były Hiszpania i Portugalia.. Stany Zjednoczone w XIX wieku 2.. TEMAT: Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych-podsumowanie wiadomości.. Jak nazywał się okres w historii Japonii, w którym rzeczywistą władzę sprawowali sioguni z rodu Tokugawa?3.. Następnie do grona mocarstw kolonialnych dołączyły: Holandia, Anglia, Francja i Rosja.. pracy nr 2 kl. III LO Świat w erze globalizacji Temat lekcji Tre ści Oczekiwane osi ągni ęcia Ucze ń: 1.. 41. sojusznik zza atlantyku.. Wiek XX dla Klasa I Liceum.Dekolonizacja ( łac.) - proces wyzwalania się narodów z zależności kolonialnej i tworzenia niepodległych państw w dawnych terytoriach zależnych.. Polityka zagraniczna USA w drugiej połowie XIX wieku 4.. A. początek reform cesarza Mutsuhito, 6.. Statki którymi płynął Magellan wraz ze swoją załogą, wypłynęły na Atlantyk i opłynęły całe południowe wybrzeże Ameryki Południowej.Kolonializm Na ukształtowanie się dzisiejszej politycznej mapy świata duży wpływ miał okres istnienia wielkich imperiów kolonialnych, zapoczątkowany w epoce Wielkich Odkryć Geograficznych..

Wiek XIX Karta pracy "Świat wobec dominacji imperiów kolonialnych" 944 KB.

W Rosji "przybrał postać imperialnej żą-dzy posiadłości kolonialnych przylegających do etnicznie rosyjskich obszarów" [Thompson 2000: I].Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 1514 (XV), 14 grudnia 1960r.. Na podstawie materiału w podręczniku s. 120 oraz.. "Ziemia obiecana" 3.. Wielki Kryzys i New Deal 7.. 42, stany zjednoczone demokratycznym supermocarstwem.. Żył na przełomie XIV i XV wieku.. 35. niepodlegŁe paŃstwa w nowym Świecie marca (7)lekcja 39 - Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych Właściwie temat lekcji mógłby brzmieć " Czy cały pozaeuropejski świat poddał się kolonizacji ?". Kolonializm jest to proces, polegający na podbijaniu i zasiedlaniu nowego terytorium, przeszczepianiu na jego gruncie swojej kultury i obyczajów.Wybierz test z rozdziału Rozpad systemu kolonialnego lub podrozdziałów podręcznika Poznać przeszłość.. Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych.. Zapoznaj się z materiałami w linkach.. Kl ęski Europejczyków w próbach kolonizacji 5.. 35. niepodlegŁe paŃstwa w nowym Świecie marca (7)Okres powojenny przyniósł proces dekolonizacji czyli proces rozpadu imperiów kolonialnych i przeobrażania kolonii w niepodległe państwa.. 41. sojusznik zza atlantyku.. Skutki podbojów kolonialnych : grabie ż surowców naturalnych i wykorzystywanie ludno ści krajów kolonizowanych jako taniej siły roboczej powstanie nowych mocarstw kolonialnych, które przyłącz ą si ę do walki o podział świata na strefy wpływów..

Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych 1.

Test "Wojny wieku XIX" - grupa B. 2 MB.43.. Okres izolacji trwał od 1603 roku.. 39. brzemiĘ biaŁego czŁowieka.. Karta pracy nr 3 .Poznać przeszłość , Historia i społeczeństwo , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plPlay this game to review History.. 42, stany zjednoczone demokratycznym supermocarstwem.. Wymie ń przyczyny osłabienia pozycji mi ędzynarodowej pa ństw europejskich w pierwszej połowie XX w.. Osobne artykuły: Kolonializm i Zniesienie niewolnictwa.Nie wszyscy uważają, że II wojna światowa miała tylko negatywne skutki.. Tymi nowymi mocarstwami stały si ę : Japonia.. Chcąc wymusić ugody na Japonii w 1853 r. wkroczyli oni do porty w Tokio, pod dowództwem komandora Matthew Perry'ego .43. kres imperiÓw kolonialnych.. Swoja sławę zawdzięcza wyprawie dookoła świata jaką podjął w 1519 roku.. Na otwarciu portów japońskich szczególnie zależało Amerykanom.. 39. brzemiĘ biaŁego czŁowieka.. Zauważcie, że niemal wszystkie rejony świata w którymś momencie były koloniami państw Europy -Historia i społeczeństwo.. Wspaniałe lata 20.. Karty pracy.. Zagadnienia do lekcji.. 36. nowy kolonializm.. 36. nowy kolonializm.. Zdaniem Thompson wszystkie te mocarstwa opierały swoją logikę na agresywnej odmianie nacjonalizmu.. Zmierzch dominacji europejskiej - rozpad europejskich imperiów kolonialnych: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Belgia, Holandia.. Dostęp dla zalogowanych \ Poznać przeszłość \ Europa i świat \ III.. I wojna światowa 5.. B. aneksja Korei przez Japonię, 5.. 37, konflikty kolonialne.. C. podpisanie traktatu w Portsmouth, 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt