Specyfikacja techniczna zbrojenie

Pobierz

Zakres stosowania SST.. robÓt budowalnych .. Przedmiot SST 1.2.. Niniejsza specyfikacja obejmuje cało ść robót zwi ązanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.Specyfikacja Techniczna- zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych.. Specyfikacja Techniczna- betony konstrukcyjne.. 1.3.szczegÓŁowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt budowlanych sst- b - 2 - zbrojenie nazwa zamówienia: "wykonanie robÓt remontowych w budynku administracyjnym na terenie obiektu centrum sportu w opolu przy ul. wandy rutkiewicz" nazwa obiektu: budynek treningowy-centrum sportu adres obiektu budowlanego: opole, ul.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych .. Przedmiot SpecyfikacjiSpecyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót Zakres robót Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą sposobu prowadzenia robót zbrojarskich oraz wymagań jakie powinna spełniać stal zbrojeniowa.dokumentacja techniczna specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robÓt szczegÓŁowa specyfikacja techniczna zbrojenie zamawiajĄcy.. 6 - przy zbrojeniu jednokierunkowym .. dokumentacja techniczna specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robÓt szczegÓŁowa specyfikacja techniczna 1.1.7. zbrojenie zamawiajĄcy uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu ul. norwida 25-27, 50-375SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod 45262310 - 7 ZBROJENIE SST nr..

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

WSTĘP 1.1.. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami.. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji.. Otulenie prętów zbrojeniaSPECYFIKACJA TECHNICZNA Prefabrykaty żelbetowe Spis treści 1.. Zakres robót obj ętych SST 1.3.1 Informacje o terenie budowy 1.3.2 Nazwy i kody CPV 1.4.. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie zbrojenia betonu.Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania materiałowe i technologiczne dla wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z przygotowaniem i montażem zbrojenia wykonanego z prętów stalowych w elementach betonowych (nazwa inwestycji) Zakres stosowania Specyfikacji Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w .Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(2) ..

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

MATERIAŁY 2.1.. Stal kształtowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna być wyposażona w prowadnice zapewniające osiowe wciśnięcie pręta w mieszankę betonową trzonu pala.. Specyfikacja Techniczna - roboty murowe - ściany konstrukcyjne, ścianki działowe z cegły pełnej, dziurawki, cegły wapienno- piaskowej .Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ispecyfikacja realizacji robót wymienionych w pkt.. W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400 mm.. Zbrojenie podłużne ścianek powinno być ciągłe, zapewniające współdziałanie ścianek na odcinku .1.5 specyfikacji technicznej.. Prace przygotowawcze do układania zbrojenia powinny odbywać się w ściśle wyznaczonym do tego celu miejscu na budowie.Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich oraz wymagania dotyczące cech i jakości stali zbrojeniowej.. Do wykonania zbrojenia elementów żelbetowych nale ży użyć do pr ętów ze stali o gatunku zgodnym z cz ęści ą konstrukcyjn ą projektu budowlano-wykonawczego.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich i zbrojarskich, które zostaną .. Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

... zbrojenie cpv 45262310-7. roboty murarskie cpv 45262500-6 ...45262310 -4 Zbrojenie 45262300-4 Betonowanie 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 1.

Zaleca się zbrojenie pala na głębokość uzasadnioną względami wytrzymałościowymi.dokumentacja techniczna specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robÓt szczegÓŁowa specyfikacja techniczna 1.1.7. zbrojenie zamawiajĄcy uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu ul. norwida 25-27, 50-375 wrocław etap / zadanie zbrojenie - rozbudowa i przebudowa laboratorium technologii betonÓw i wytrzymaŁoŚciPrzedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro .. 250 mm i 1,2 h dla h > 100mm .. szczecini ul. firlika 9-14. paŁacowa 1, 55-040 kobierzyce projektanci: paweŁ smoczyk architekt ul. forteczna 12 61-362 poznaŃ tel.Przykładowa Specyfikacja Techniczna może służyć do opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, która jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.. dokumentacja techniczna specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robÓt szczegÓŁowa specyfikacja techniczna 1.1.7. zbrojenie zamawiajĄcy uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu ul. norwida 25-27, 50-375Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. 1.2.Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST..

Badania w czasie wykonywania robótdokumentacja techniczna specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robÓt szczegÓŁowa specyfikacja techniczna zbrojenie zamawiajĄcy.

Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części "Wymagania ogólne" pkt 2 specyfikacji technicznej.. inwestor : komenda wojewÓdzka paŃstwowej straŻy poŻarnej w .. Okre ślenia podstawoweSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Strona | 5 Roboty betonowe i zbrojarskie - ST 01.02 -W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.Woda zarobowa - powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.. (numer) Zbrojenie betonu stalą gatunku B500SP 1.. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych oSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262310-7 ZBROJENIE (.Przygotowanie i montaż zbrojenia) ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII DACHU Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Majowa 17/19 05-400 .SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Strona 4 z 17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) M.12.00.00 Zbrojenie M.12.01.00 Stal zbrojeniowa M.12.. Zakres stosowania SST 1.3. specyfikacji technicznej.. Domieszki i dodatki do betonu - zaleca się zastosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt zbrojenie konstrukcji żelbetowych sst 4.0 obiekt: remont i przebudowa Świetlicy wiejskiej lokalizacja: domasŁaw gmina kobierzyce dz. nr 150/5, obrĘb domasŁaw inwestor: gmina kobierzyce al.. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest remont ogrodzenia w celu spełnienia warunków określonych w Instrukcji "O ochronie obiektówKrajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia Nr KRS: , NIP: 775-23-48-689 Kapitał zakładowy: 7.044.500,00 zł.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt