Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wisły 2011

Pobierz

1, stanowi załącznik do rozporządzenia.. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych; 3.Pierwszy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjęty został w drodze uchwały Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. - Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M. : +48 22 37 20 260 fax: +48 22 37 20 295 e-mail: dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły część 1 z 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły .- Prawo wodne, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. zostały ogłoszone w Monitorze Polskim Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW).. Tabela uwag do projektu rozporządzenia Rozdzielnik: 1.InstytutOchronyŚrodowiska - Państwowy Instytut Badawczy; 2. rok 2011, nr 49, poz. 549 - Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły .. 2011-06-21 : Data wydania: 2011-02-22 .. pobierz treść dokumentu: Tytuł: Plan .Na obszarze dorzecza Wisły zlokalizowane są 93 główne zbiorniki wód podziemnych (tab. 2).. Stanowić one będą fundament podejmowaniaW Polsce, plany gospodarowania wodami po raz pierwszy zostały opracowane, zgodnie z wymogami RDW w 2009 r. i przyjęte uchwałą Rady Ministrów 22 lutego 2011 r. Pierwsze PGW zostały opracowane dla 10 obszarów dorzeczy, tj. dla Odry, Wisły, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker.Monitor Polski z 2011 r. Nr 040, poz. 451..

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Dyrektywy europejskie (39) Dyrektywa.. Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych.. Niniejszy dokument jest zatem jednym z dziesięciu PGW na obszarze Polski.. JCWP na obszarze Gminy Miejskiej Łeba (Rejon wodny dolnej Wisły) wraz z podaniem ich typów iWarunki uwzględniają zapisy uchwały Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P.. Organ wydający; Status aktu prawnego obowiązujący; Data ogłoszenia 2011-05-27; Data wydania 2011-02-22; Treść; Monitor Polski - rok 2011, nr 040 - wszystkie pozycje.. Pierwsza aktualizacja tego Planu przyjęta została w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w .. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.. Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne: 1) program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, zwany dalej "programem wodno-środowiskowym kraju";Aktualizacje planów gospodarowania wodami.. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawowodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 855 i 1079) zarządza się, co następuje: § 1..

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, o którym mowa w ust.

1 i 2, uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.Załączniki do planów.. Dla 44 z nich opracowano dokumentację hydrogeologiczną, która została zatwierdzona przez Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych, a określa zasoby dyspozycyjne wód podziemnych oraz proponuje granicę obszaru ochronnego GZWP (wg Polityki resortu w dziedzinie hydrogeologii na lata 2008 - 2015 .Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej UCHWAŁA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Tekst pierwotny Spis treści Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Załączniki: PREZES RADY MINISTRÓW Donald TUSK MetrykaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.. Przyjmuje się Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza OdryPlan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z 22.02.2011 r. (M.P.. W pierwszym cyklu planistycznym na obszarze działania RZGW we Wrocławiu obowiązywały: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P.2011, Nr 40, poz. 451)Data przyjęcia ostatecznych wersji planów gospodarowania wodami w dorzeczach: 22/2/2011 r. 3.2 Krajowy system administracji - właściwe organy na obszarze dorzecza Główne funkcje właściwych organów na polskich obszarach dorzeczy są rozdzielone między Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej a właściwe regionalne zarządy gospodarki wodnej.Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker..

ZAŁĄCZNIK 2 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły grafika 1 M.P.

Monitor Polski z 2011 r. Nr 049, poz. 549 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Organ wydający Status aktu prawnego obowiązujący Data ogłoszenia 2011-06-21 Data wydania 2011-02-22 Treść pobierz plik Monitor Polski - rok 2011, nr 049 - wszystkie pozycje Monitor Polski z 2011 r. Nr 049, poz. 549Monitor Polski - M.P.. W pierwszym cyklu planistycznym na obszarze działania RZGW we Wrocławiu obowiązywały: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P.2011, Nr 40, poz. 451)Rzeszów, 13 października 2011 r. WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD -regulacje prawne (Ustawa PW) Art.113.. Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych.. z 2011 r. poz. 549.Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 22.06.2022 Działając na podstawie § 35 ust.. 1 i 2, § 36 ust.. 1, § 38 ust.. 2011 nr 40 poz. 451) PGW WP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Plan BIOZ Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko1.Projektrozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wraz z załącznikami, uzasadnieniem i OSR; 2..

Aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Dzienniku Ustaw.

Stanowić one będą fundamentPlan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ( PGW) - podstawowy dokument planistyczny gospodarki wodnej według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, o którym mowa w ust.. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.. Niniejszy dokument jest zatem jednym z dziesięciu PGW na obszarze Polski.. Niniejszy dokument jest zatem jednym z dziesięciu PGW na obszarze Polski.. 2016 poz.1911 z późn.zm.). Tytuł.. § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Pokaż treść w pełnym oknieW dniu 28.11.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - poz. 1911. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami.. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa tel.. Plany gospodarowania wodami (PGW) stanowią jedne z podstawowych dokumentów planistycznych usprawniających proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów,w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Na podstawieart.. Utworzono: 16 maj 2019.. Monitor Polski z 2011 r. Nr 040, poz. 451 Plan gospodarowania wodami na .Rada Ministrów przyjmuje Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiący aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 1).. Dyrektywa ta wymaga, aby państwa UE opracowały plany gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy.Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.. Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn.. Dyrektywa Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach.KONTAKT..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt