Plan pracy nauczyciela stażysty

Pobierz

Powinien także mieć opiekuna stażu.. • Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp. • Analiza własnych działań i ocena skuteczności.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021 r. Czas trwania stażu: do 30.05.2022 r. Opiekun stażu: .. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2021 Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna Kiełb W przypadku pytań i wątpliwości można dzwonić 94 34 767 40 lub pisać: ę i nazwisko nauczyciela odbywającego staż : Monika Śliwak Nazwa i adres placówki: Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Cel główny: 1.. Omawianie tych zajęć z prowadzącym.. Poznanie organizacji .Nie jest to gotowy plan nauczyciela stażysty, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych przedmiotów.. 2 pkt.. Opiekun stażu, dyrektor, inni nauczyciele Raz w miesiącu Scenariusz lekcji(konspekt), wnioski i uwagi do realizacji, wpisy do dziennika.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu/dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr .. prowadzenia własnej dokumentacji.Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora..

dotyczących nauki i pracy.

Cele planu ujęto w sposób wskazujący na kierunek rozwoju zawodowego nauczyciela, zgodnie z istotą awansu zawodowego.. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.. 6 ust.. Cele szczegółowe: 1.. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Aby dostać awans zawodowy nauczyciela mianowanego, musi spełnić następujące wymagania:Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.. Jestem nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej w Postominie.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Nauczany przedmiot: język polskidoskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych .nauczycieli w wymiarze, co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęcia i .prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły,Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego..

Plan rozwoju zawodowego 1.teczka nauczyciela stażysty.

Myślę, ze moze on się przydać wszystkim osobom, które dopiero zaczną pracę w zawodzie nauczyciela.. Jest to tylko materiał pomocniczy Plan ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOZapraszam do korzystania z materiałów.. Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju ZawodowegoPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, sprawozdanie z planu rozwoju oraz inne dokumenty związane z przebiegiem stażu napisałam przy użyciu narzędzi multimedialnych, komputera.. § 6 ust.. np. sprawozdania, plany pracy, - tworzenie kart pracy, scenariuszy zajęć (również w nauczaniu zdalnym) uroczystości, - tworzenie testów, sprawdzianów, uwzględniających potrzeby .Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.. Opracowanie planu rozwoju zawodowego -Utworzenie planu rozwoju zawodowego oraz przedłożenie go dyrektorowi szkoły Wrzesień 2021 4.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Poznanie zasad organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.zawarcie umowy o pracę na okres roku szkolnego; a w przypadku zatrudnienia nauczyciela stażysty na inny okres, nauczyciel rozpoczyna staż o ile nie złożył wniosku o niestosowanie wobec niego przepisów o awansie zawodowym (art. 10 ust..

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w placówce oraz sposobami.. 7 i ust.. Dodatkowe warunki otwarcia stażu na stopień nauczyciela .. 1.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez: a) obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym, b) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora i omawianie ich przebiegu.. 11 Karty Nauczyciela).. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego.. Omówienie obserwowanych zajęć, analiza.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Opracowanie scenariusz lekcji (konspektu), konsultacje z opiekunem analiza.. Sprzyjało to doskonaleniu moich umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy.. Nie ma gotowego wzoru planu opracowanego przez MEN, są jednak konkretne wytyczne i warunki, które musisz spełnić: "§ 6..

3.Udział w szkoleniu " Awans zawodowy nauczyciela stażysty".

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1.. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) 2. .. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy nauczyciela.. Koniecznie trzeba go wypełnić własnymi pomysłami.. 2, ust.. w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach.. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fb- Zawarcie kontraktu między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu, dotyczący dokładnych zasad współpracy w czasie trwania stażu Wrzesień 2021 oraz przez cały okres trwania stażu 3.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Krystian Górny Nauczyciel - język niemieckiPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Cele szczegółowe: 1.. 9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.. Zadania związane z organizacją stażu 1.Cel główny podjętego stażu: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Forma Planu: Podstawa prawna Cel główny Cele szczegółowe Źródła planowaniaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I.. Imię i nazwisko: Aleksandra Komar 2.. Jestem nauczycielem jezyka niemieckiego.. Prowadzenie lekcji przed opiekunem stażu i omawianie prowadzonych zajęć.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.. Cały okres stażu.W nowelizacji zapisano też, że w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, nauczyciel zostanie zobowiązany do "dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo", w której trakcie "odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców".W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym, niż jedna druga obowiązkowego wymiaru zajęć, zostanie .Wzór planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty został opracowany w oparciu o wymagania MEN z 2018 r.w sprawie awansu zawodowego ze zmianami.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Opiekun stażu: Długość stażu: rok 9 miesięcy Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2020r.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 ze zm.) - § 3 i 4.. Nazwa placówki: Przedszkole im.. DANE OSOBOWE 1.. W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania.. 2 pkt 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.. Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela oraz omawianie ich z prowadzącym obserwowanych zajęć.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki oraz przepisów.. Planu pracy dydaktyczno- wychowawczej, Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Plan nadzoru pedagogicznego,do 20.IX.2019 r. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora.. 3.Publikowana praca jest miom planem rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na kontraktowego i dotyczy stażu który odbyłem w Gimnzajum w roku szkolnym 2005/2006.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt