Czy jestem tolerancyjny - scenariusz lekcji

Pobierz

Cele: • pobudzenie zdolności akceptowania innych ludzi; • umiejętność okazywania zrozumienia; • rozumienie pojęcia empatia; • rozumienie pojęcia stereotyp; • uwrażliwienie na potrzeby i problemy innych;Temat zajęć: Wielokąty i okręgi PRZEPISZ DEFINICJĘ - PODRĘCZNIK /211 DEF.WIELOKĄTA ZWRÓCENIE UWAGI NA PRZYKŁADY PODANE W PODRĘCZNIKU - .. • ma świadomość, że ludzie kierują się czasem stereotypami i rozumie proces ich powstawania.. Gra słów i skojarze ń - czym dla Ciebie jest tolerancja?. Lizus (szybko podnosi rękę do góry i wstaje): Ja, proszę pani jestem bardzo tolerancyjny, ponieważ nigdy nie denerwuję się gdy ktoś dostaje taką ocenę jak ja (do innych: "co się rzadko zdarza…"), ani nie podnoszę na nich głosu….Scenariusz lekcji "Czy jesteśmy tolerancyjni?". Ustalenie cech dobrego kolegi.. Uświadomienie uczniom istnienia mechanizmów oceny osób widzianych po raz pierwszy.Cele zajęć: - kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi.. Jest to połączenie planu dnia z literaturą wykorzystywaną na zajęciach i opisem zabaw.. Pobierz.zumienia, dlaczego one występują, a także zróżnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku 2 / W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga umiejętność: tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji czasu pracy w małychProponuję przeprowadzenie w klasach młodszych zajęć pt. " WYSPA TOLERANCJI" Pomysł zaczerpnęłam z artykułu zamieszczonego Biuletynie Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej "Nauczyciel z klasą" nr 1, 2001r., następnie ułożyłam scenariusz lekcji dostosowując go do możliwości dzieci z mojej klasy.A zatem człowiek tolerancyjny to osoba wyrozumiała dla cudzych poglądów , upodobań, wierzeń, rozumie je i szanuje..

Czy ja jestem tolerancyjny?

Scenariusz zajęć/plan dnia.. 6.Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w szkole ponadgimnazjalnej.. Przedmiot: lekcja wychowawcza Czas trwania: 45 min.. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ.. Cele zajęć: - kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi.. Przeprowadzenie ankiety - czy jestem tolerancyjny A N K I E T A 1.. Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć poukładane co, gdzie i jak, po kolei.Plik Czy jestem tolerancyjny.doc na koncie użytkownika wiedym • folder lekcje wychowawcze • Data dodania: 13 cze 2011Konspekt zajęć dla klasy drugiej w kształceniu zintegrowanym.. Zajęcia o tolerancji dla inności.. Czas trwania: ok. 45 min.. Ilość dzieci: do 15 osób.. - scenariusz lekcji wychowawczej Czas: jedna jednostka lekcyjna.. - swobodne wypowiedzi uczniów 3.. TOLEROWAĆ (łac. tolero= znoszę) - być wyrozumiałym dla czyjegoś zachowania, postępowania, choć się je uważa za niewłaściwe; pobłażać komuś, znosić czyjąś obecność.. Formy pracy: • praca w grupach i zbiorowa.. Hamer H., Demon nietolerancji, WSiP, Warszawa 1994.Tolerancja - konspekt zajęć.. BĄDŹ TOLERANCYJNY!. Plan zajęć: 1.. Tolerancja : lekcja biblioteczna/lekcja religii w kl.11.Podsumowanie: na zakończenie zajęć przeprowadź krótką dyskusję na temat: Czy jesteśmy tolerancyjni wobec mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce i czy mniejszości są tolerancyjne wobec nas?.

Być tolerancyjnym - czy to jest trudne?

Metody nauczania: • podająca, prezentacja dydaktyczna.. Ogólne: - wskazywanie społecznie wartościowych postaw i zachowań, - rozwijanie wrażliwości na problemy tolerancji, - zapoznanie z ideą i sensem tolerancji.. (dla każdego ucznia).. Konspekt zajęć wychowawczych.. - S. 70-75: Tolerancja i altruizm Sygnatura: 95286 W Sygnatura: 29841 W Filia w Bełchatowie / Dagmara Łupicka-Szczęśnik // Biblioterapeuta.. • Uświadomienie wychowankom problemu nietolerancji we współczesnym świecie.Scenariusz zajęć "Spotkanie z Innym.. wykorzystanie gry symulacyjnej.. Zespół redakcyjny PBP.. Wnioski.. Cele: - kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka, - wzmacnianie więzi emocjonalnych, wzajemnego zrozumienia, życzliwości, - kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych osób, - przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów,Nauczycielka (udając, że nie słyszy): Jak sądzicie: czy jesteście tolerancyjni?. ROZGRZEWKA Twoje skojarzenia ze słowem "tolerancja" Voting - Mentimeter Mentimeter Vote on a Mentimeter question TOLERANCJA LearningApps.org Znajdź słowa, które łączą się z zagadnieniem tolerancji.Plik Czy jestem tolerancyjny.doc na koncie użytkownika wawul2 • folder lekcje wychowawcze scenariusze • Data dodania: 4 lis 2011.. Krótkie podsumowanie zajęć.. Szczegółowe: Uczeń potrafi: - rozróżnić postawę tolerancyjną i nietolerancyjną,Cele lekcji: kształtowanie u wychowanków postawy tolerancyjnej oraz uświadomienie im roli stereotypów, którym podlegają..

Temat: Czy jestem tolerancyjny?

Pomoce: - arkusze, flamastry, magnesy, - minitest "Czy jestem tolerancyjny?". Wrzesień 2017.. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.. Skojarzenia do pojęcia "Tolerancja" - mapa skojarzeńczwartek, 14 sierpnia 2014. tolerence) - wytrzymałość na "coś".BĄDŹ TOLERANCYJNY!. Cele szczegółowe: Zapoznanie uczniów ze znaczeniem terminu tolerancja.. Tolerancja" Cele: - przezwyciężyć stereotypy i uprzedzenia w stosunku do innych ludzi, - znaczenie tolerancji i konsekwencje jej braku, - kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych ludzi.. Poznacie dwa utwory podejmujące ten temat.. Treści kształcenia: Uczeń: Odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych - rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie - język polski (I.1.1),Czy jestem tolerancyjny?. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.TOLERANCJA- wyrozumiałość, pobłażanie dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń: akceptowanie "innego" postępowania, zachowania.. Czuwaj nad właściwym przebiegiem dyskusji.. Chciałabym również dowiedzieć się, jak Wy rozumiecie to pojęcie.. Tolerancja : scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły..

Temat: Bądź tolerancyjny!!!

Uczniowie indywidualnie wypełniają ankietę (załącznik 1).. Cele ogólne: wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat treści utworu więcej.. Czy zdarza Ci się wypowiadać pod czyimś adresem uwagi krytyczne, typu: "ten kujon" (o kimś, kto się dużo uczy), .Czy jestem tolerancyjny?. Temat: Jestem dobrym kolegą, koleżanką.. - konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI Cele operacyjne: 1.. Opowiadanie do zabawy ruchowej: "Jesteś kaczątkiem, skul się na ziemi, bo dopiero się wykluwasz, jesteś coraz większe i silniejsze, powoli się prostujesz….Ta lekcja poświęcona jest tolerancji.. Prowadzący: Anna Sztuczka.. Temat: "Tolerancja".. Pomoce: - foliogram (główne pojęcia wykorzystywane w lekcji), - arkusze, flamastry, magnesy,Scenariusz zajęć III etap edukacyjny, język polski, zajęcia z wychowawcą Temat: Czy jesteśmy tolerancyjni?. Cele dydaktyczne: • Zapoznanie z wyrażeniami: Tolerancja, Nietolerancja, Zdolność́ rozumienia ludzi, Stereotpy.. Powitanie, czynno ści wst ępne 2.. Ważne, aby prowadzić ją w taki sposób, aby uczniowie doszli do wniosku, żeJesteśmy tolerancyjni [PBP - dzieci starsze - numer 3] Zespół redakcyjny PBP.. Następnie w trakcie dyskusji starano się odpowiedzieć na następujące pytania: czy zawsze trzeba być tolerancyjnym, czy istnieje jakaś granica tolerancji, jakich zachowań nie jesteśmy w stanie tolerować.50-65: Tolerancja [Czym jest tolerancja - dyskusja w klasie ; Czy jestem tolerancyjny - ćwiczenia w klasie : konspekty zajęć] Sygnatura: 93677 ŁOBOCKI Mieczysław : W trosce o wychowanie w szkole.. c) Faza podsumowująca Na koniec uczniowie wraz z nauczycielem rozmawiają na temat źródeł i przejawów nietolerancji.. Bibliografia Chomczyńska‑Miliszkiewicz M., Pankowska D., Polubić szkołę, WSiP, Warszawa 1998.. Załącznik 1.. Słuchanie czytanych przez nauczyciela wierszy : J. Brzechwy pt. "Samochwała", "Skarżypyta" i J.• ankieta - czy jestem tolerancyjny • rozsypanka - porównanie religii Przebieg zaj ęć: 1.. Pogl ądy religijne innych nie s ą mi oboj ętne TAK/NIEPrzykładowy scenariusz zajęć Tolerancja - czy jestem tolerancyjny?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt